უმაღლესი ქულა

The Perfect Score

ჟ ა ნ რ ი
კომედია
კრიმი ნალური
მ ს ა ხ ი
რ ე ჟ ი ს
ა ღ წ ე რ ა
უფროსკლასელები ცდილობენ შეიმუშავონ გეგმა, რომელიც დაეხმარება მათ გვერდი აუარონ მთავარ გამოცდას. ეს გამოცდა მათ პროფორიენტაციას ავლენს. ყოველ მათგანს ამ უკანონობის ...
წ ე ლ ი
2004
I M D B
5.7
( 21029 )
კ ა დ რ ი
ბ ი უ ჯ
$ 0 მ